About us
SAINT JOHN
CHURCH
เกี่ยวกับวัดเซนต์จอห์น
ประวัติความเป็นมาของวัดเซนต์จอห์น

ระหว่างปี ค.ศ. 1961-1998

ค.ศ. 1961 อาจารย์สมัย ชินะผา ได้ลาออกจากการเป็นครูใหญ่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล มาก่อตั้งโรงเรียนเซนต์จอห์น ร่วมกับอาจารย์สุมน ชินะผา อาจารย์มีความตั้งใจที่จะให้มีมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ในโรงเรียน เพื่อบุคลากรคาทอลิกและสัตบุรุษที่อาศัยอยู่ย่านลาดพร้าวมีโอกาสร่วมพิธีกรรม
 
ค.ศ. 1962 มีมิสซาวันอาทิตย์เป็นครั้งแรก โดย คุณพ่อโรเชอโร ใช้ห้องเรียนชั้นสองของอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น (แผนกอนุบาล) เป็นที่ประกอบพิธี
 
ต่อมาเมื่อมีการสร้างอาคาร 11 ชั้น จึงย้ายสถานที่มาที่ห้องประชุมชั้น 7 แต่เนื่องจากไม่สะดวกในการขึ้นลง จึงย้ายมาที่อาคารชั้นเดียวซึ่งดัดแปลงเป็นวัดน้อย (ติดบ้านพักของอาจารย์สมัย) ผู้ที่มาร่วมพิธีมิสซาส่วนใหญ่เป็นครูและผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ซึ่งเป็นญาติพี่น้องในตระกูลชินะผา ปรีชาวุฒิ สังขรัตน์ ศุภลักษณ์ ดีสุดจิตร ผิวเกลี้ยง ราชพลพิจารณ์ ชมไพศาล ณรงค์รักษ์ รุ่งเรืองผล สุภาพ หนึ่งน้ำใจ จิตต์อำไพ และดาวพิเศษ เป็นต้น รวมจำนวนประมาณหนึ่งร้อยคน
อาจารย์สมัย ชินะผา
ต่อมา คุณพ่อตาปี อดีตเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน เมื่อเกษียณอายุได้มาพักที่โรงเรียนเซนต์จอห์น อาจารย์สมัยได้ซื้อบ้านหลังหนึ่ง (ติดมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน) ดัดแปลงเป็นวัดน้อย คุณพ่อได้ถวายมิสซาและดูแลกลุ่มคริสตชนจนถึงพระยกไป
 
นอกจากนั้นยังมีคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมาดินแดง มาถวายมิสซาที่นี่ด้วยในบางโอกาส เช่น คุณพ่อแวรนีเอร์ และ คุณพ่อมอริส โยลี เป็นต้น นอกนั้น ยังมีพระสงฆ์อื่นมาถวายมิสซาในโอกาสต่างๆ เช่น คุณพ่อหลุยส์ เอโม (จากคณะ SAM) คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ จากสังฆมณฑลจันทบุรี คุณพ่อเศียรโชติพงษ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง คุณพ่อมารแชล เปเรต์ คุณพ่อปอล ลังฟังต์ และพระสงฆ์จากคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล (OMI) ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยถวายมิสซาในวันอาทิตย์และวันศุกร์ต้นเดือน
พระมารดานิจจานุเคราะห์ ช่วยวิงวอนเทอญ
ค.ศ. 1978 คุณพ่อปรีชา ธรรมนิยม และ คุณพ่อเชวูเลต์ ได้ผลัดเปลี่ยนกันมาถวายมิสซาวันอาทิตย์และวันศุกร์ต้นเดือน สำหรับเด็กที่เกิดในระหว่างนี้ เมื่อได้รับศีลล้างบาปหรือศีลกำลัง จะบันทึกไว้ในทะเบียนของวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
ค.ศ. 1980 คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม พระสงฆ์คณะมหาไถ่ ที่มาถวายมิสซาที่วัดนี้ในวันอาทิตย์ ได้เริ่มการทำพิธีนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ และยังคงทำต่อมาจนถึงปัจจุบัน หลังจากที่มีพิธีนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ ปรากฏว่ามีสัตบุรุษมาวัดเพิ่มมากขึ้น จนบางครั้งต้องยืนเพราะไม่มีที่นั่ง สำหรับการเตรียมเด็กรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง อาจารย์สมัยได้ขอซิสเตอร์จากเซนต์โยเซฟคอนเวนต์มาทำการอบรมเด็ก การรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง จะนำเด็กไปรับที่ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง และบันทึกชื่อในทะเบียนของวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
ค.ศ. 1981 พระอัครสังฆราช มีชัย กิจบุญชู ได้มอบหมายให้คุณพ่อลออ สังขรัตน์ ดูแลวัดเซนต์จอห์น พร้อมกับวัดน้อยโรงเรียนมารีสวรรค์ ที่ดอนเมือง และวัดน้อยที่สะพานใหม่ แทนคุณพ่อลังฟังต์ซึ่งได้เดินทางไปพักผ่อนต่างประเทศ คุณพ่อลออ ได้จัดทะเบียนศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ สำหรับวัดเซนต์จอห์นและวัดมารีสวรรค์
ค.ศ. 1983 คุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์ ได้รับมอบหมายให้มาดูแลวัดเซนต์จอห์น โดยมีคุณพ่อลออเป็นผู้ช่วย เนื่องจากมีสัตบุรุษมาร่วมพิธีมิสซากันมากขึ้นทำให้วัดคับแคบไม่สะดวกต่อการประกอบศาสนกิจ จึงได้มีการตกลงกันที่จะสร้างวัดใหม่อย่างถาวร
ค.ศ. 1984 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย ได้ทรงเสกแผ่นศิลากฤกษ์สำหรับวัดใหม่ที่จะสร้าง เนื่องจากโรงเรียนจะก่อตั้งครบ 25 ปี อาจารย์สมัยจึงเริ่มดำเนินการเพื่อจัดสร้างวัดใหม่อย่างถาวรโดยแบ่งเนื้อที่ของโรงเรียนแผนกคอมเมิร์สบริเวณลาดพร้าวซอย 2 ในเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางวา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงคุณ อัตถากร เป็นสถาปนิกและศาสตราจารย์ ดร.รชฏกาญ จนะวณิชย์ เป็นวิศวกร
วัดเซนต์จอห์นระหว่างการก่อสร้าง
เพราะเนื่องจากเนื้อที่จำกัดจึงจำเป็นต้องออกแบบเป็นรูปหกเหลี่ยมเต็มพื้นที่เพดานสูง ใช้แบบสถาปัตยกรรมโกธิคแบบใหม่ ที่นั่ง 200 คน และมีชั้นลอย นั่งได้ประมาณ 60 คน ภายในมีกระจกสีเป็นรูปเกี่ยวกับพระทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า (รูป 14 ภาค) นอกจากนั้นยังมีรูปการบังเกิด การกลับคืน และการเสด็จขึ้นสวรรค์ และภายในวัดติดตั้งระบบปรับอากาศ ข้างวัดสร้างหอระฆังทรงหกเหลี่ยม สูง 43 เมตร ใช้เสาเข็ม 148 ต้น
ค.ศ. 1986 วันที่ 7 ธันวาคม เวลา 18.00 น. พระอัครสังฆราชคายน์ แสนพลอ่อน แห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ได้ให้เกียรติมาเสกบริเวณก่อสร้าง ในวันที่ 27 ธันวาคม เวลา 10.00น. พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน ได้ทำพิธีเสกและวางศิลาฤกษ์ คุณพ่อเสวียง ศุระศรางค์ ได้รับมอบหมายให้มาช่วยงานอภิบาลสัตบุรุษที่วัดนี้ในวันอาทิตย์
คุณพ่อเปโตร ชวลิต กิจเจริญ
คุณพ่อเปโตร ชวลิต กิจเจริญ
คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ วิวัฒน์ แพร่สิริ
คุณพ่อ ยอแซฟ ประสาร คูรัตนสุวรรณjpg
คุณพ่อ ยอแซฟ ประสาร คูรัตนสุวรรณ
ค.ศ. 1987-1989 คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าอาวาสในปี 1989-1990 คุณพ่อได้ทำหน้าที่อภิบาลสัตบุรุษด้วยดี เอาใจใส่ดูแลสัตบุรุษโดยถ้วนหน้า เป็นต้น เอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุ คนเจ็บป่วย และ คนยากจน พัฒนางานด้านพลมารีให้มีประสิทธิภาพตามจิตตารมณ์ของคณะเป็นอย่างดี ปรับปรุงคณะเยาวชนให้เป็นคณะพลมารี ดูแลงานด้านการสอนคำสอนและกิจการกลุ่มเซอร์ร่า จัดหาพระสงฆ์ คณะฟรังซิสกันมาถวายมิสซาภาษาอังกฤษในวันอาทิตย์ งานของวัดจึงได้พัฒนาไปตามลำดับ มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น
ค.ศ.1990-1993 คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส มีคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาช่วยงานอภิบาลเป็นประจำทุกวันอาทิตย์
ค.ศ. 1994-1998 คุณพ่อประสาร คูรัตนสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส มีคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ คุณพ่อยัง ฮาเบรสโตรส์ และ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ มาช่วยงานอภิบาล
ค.ศ. 1998 วันที่ 30 กันยายน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดำเนินการซื้อวัดเซนต์จอห์น รวมทั้งอาคารและที่ดินทั้งหมด 1 ไร่ 60.1 วา ในราคา 45 ล้านบาท เป็นของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ค.ศ. 1999-2003 คุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส มีคุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต คุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน และคุณพ่อยัง ฮาเบรสโตรส์ ช่วยงานอภิบาล
ค.ศ. 2004-2006 คุณพ่อชุมภา คูรัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส มีคุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต และคุณพ่อยัง ฮาเบรสโตรส์ ช่วยงานอภิบาล
ค.ศ. 2006-2011 คุณพ่อวิจิตต์ แสงหาญ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส มีคุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต คุณพ่อ Rodighiero Domenico และคุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา ช่วยงานอภิบาล
ค.ศ. 2011 คุณพ่อธีระ กิจบำรุง ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ขณะนั้น มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีกรรมในวันเสาร์และอาทิตย์ ประมาณ 1,300-1,700 คน มีกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สภาอภิบาลพลมารี (2 เปรสิเดียม) เซอร์ร่า กลุ่มพระเมตตา กลุ่มผู้อาวุโส ฯลฯ
ค.ศ. 2013 ได้มีการปรับปรุงชั้น 4 ของตึกที่พักอาศัย จากห้องเรียนโล่งๆ ให้เป็นที่พักสำหรับพระสงฆ์และสามเณรมาช่วยงานอภิบาล และปรับปรุงห้องใต้ดินใต้ถุนวัด ให้เป็นห้องประชุมที่ใช้งานได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยและห้องประชุมของโรงเรียนเซนต์จอห์นอยู่ระหว่างปรับปรุง ไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้
ค.ศ. 2014 เปลี่ยนเบาะที่นั่งในวัดทั้งหมด (เฉพาะฟองน้ำ) ดำเนินการประมาณ 2 เดือน (ตุลาคม-พฤศจิกายน)
ค.ศ. 2016 มีการบูรณะและซ่อมแซมวัดโอกาสครบรอบ 30 ปี
PASTORAL COUNCIL
สภาภิบาลวัดเซนต์จอห์น
บาดหลวงยอห์น ชัยยะ กิจสวัสดิ์

ประธานสภาภิบาลวัดเซนต์จอห์น
เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น

บาดหลวงวินเซนต์ เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน

รองประธานสภาภิบาลวัดเซนต์จอห์น
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น

บาดหลวงยอห์น บอสโก ณรงค์ รวมอร่าม

ผู้ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น

ออกัสติน ภาณุฉัตร สัมภวะผล
ผู้อำนวยการสภาภิบาล
มีคาแอล ธนายุทธ สายเชื้อ
รองผู้อำนวยการสภาภิบาล
วาเลนติน อภิชาติ ผ่องบุรุษ
รองผู้อำนวยการสภาภิบาล
มัทธิว สุรกานต์ ผ่องพุฒิ
เลขานุการสภาภิบาล
อันนา สุเพ็ชร เลิศสุทธิรัศมีวง
เหรัญญิกสภาภิบาล
เปโตร นายแพทย์ จุฬาเกษม ชินะผา
ประธานกลุ่มเวชบุคคล
กรรมการสภาภิบาล
ยอแซฟ สุทัศน์ มาลานิยม
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ
กรรมการสภาภิบาล
ยอห์น สมศักดิ์ ว่องเดชากูล
ประธานกลุ่มเพื่อนคู่คิด
กรรมการสภาภิบาล
ลอแรนซ์ วรล อินทะสันตา
ประธานกลุ่มเยาวชน
กรรมการสภาภิบาล
มารีอา สุวิมล บุรีรัตน์
ประธานกลุ่มปฏิคม
กรรมการสภาภิบาล
เวโรนีกา รติรส บัวบุตรา
ประธานกลุ่มผู้ช่วยพิธีกรรม
กรรมการสภาภิบาล
มารีอา พรพรรณ วิมุกตะลพ
ประธานกลุ่มผู้อ่าน
กรรมการสภาภิบาล
มารีอา บุญทิพา สิมะสกุล
ประธานกลุ่มนักขับร้อง
กรรมการสภาภิบาล
มารีอา นันทพร ปัญจวรานนท์
ประธานพลมารีย์ เปรสิเดียม
ดวงหทัยนิรมล
กรรมการสภาภิบาล
เทเรซา พิชยา เจียไพบูลย์
ประธานพลมารีย์ เปรสิเดียม
ราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์
กรรมการสภาภิบาล
ลูซีอา วัลลีย์ โคมินทร์
กรรมการสภาภิบาล
ริชาร์ด ริชาร์ด ลู
กรรมการสภาภิบาล
ยอแซฟ วสันต์ นิโรภาส
กรรมการสภาภิบาล
มารีอา นันทกร มีนนานนท์
กรรมการสภาภิบาล
เซซีลีอา สุพิชฌาย์ ตันชัยสวัสดิ์
กรรมการสภาภิบาล
เปาโล วิรุณ ภักดีวิเศษกุล
กรรมการสภาภิบาล
มารีอา มอร่า แห่งทรอยส์ อัศวพัชร อัศวคูณะรังษี
กรรมการสภาภิบาล
เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู
ธิตินันท์ สันต์สวัสดิ์
กรรมการสภาภิบาล
เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู
เนาวรัตน์ คุณอมรพงศ์
กรรมการสภาภิบาล
เอลิซาเบธ ธีร์วรา พิชัยรัตน์
กรรมการสภาภิบาล

Saint John Church

Holy Mass

Schedule

ตารางมิสซาวัดเซนต์จอห์น

MON - THU

วันจันทร์ - วันพฤหัส

พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 7:00 น.

Fri

วันศุกร์

พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 7:00 น.
พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 18:00 น. ***เฉพาะวันศุกร์ต้นเดือน***

Sat

วันเสาร์

พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 18:00 น.
***วันเสาร์ต้นเดือน เทิดเกียรติแม่พระหลังมิสซา***

Sun

วันอาทิตย์

พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 6:30 น.
พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 8:00 น.
พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 9:30 น.
พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 11:00 น. ***ภาษาอังกฤษ***
พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) เวลา 18:00 น.

วัดเซนต์จอห์น 1110/9 ลาดพร้าว ซอย 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Copyright © 2019 Saint John Church. All Rights Reserved.