มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน

พระคริสตเจ้าตรัสว่า

“ มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน
มอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผล และผลของท่านจะคงอยู่ ”

ยน 15:16

แสดงความคิดเห็น
เรื่องอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน
คำค้นที่น่าสนใจ