[hfe_template id='3451']
Saints
นักบุญ
พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา
ระลึกถึงวันที่ 13 พฤษภาคม

     ชาวคาทอลิกศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ผู้เป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้า “แม่พระแห่งฟาติมา” คาทอลิกส่วนมากทราบว่า พระนางมารีย์ได้ประจักษ์มาแก่เด็กเลี้ยงแกะสามคน คือ ลูซีอา ซันโทส ฟรังซิสโก มาร์โต และน้องสาวชื่อ ยาชินทา มาร์โต ที่ตำบลฟาติมา ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 1917

ข้อเรียกร้อง 3 ประการ

พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกรับรองการประจักษ์ของพระนางมารีย์ที่ฟาติมาและพยายามสอนให้คริสตชนสนองตอบเสียงเตือนของพระเจ้า โดยผ่านทางพระนางมารีย์ว่า

1. ให้ศรัทธาต่อพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งเป็นพระโอรสของพระนาง และเราทุกคนก็เป็นลูกของพระนางดังที่พระองค์มอบเราแก่พระนาง โดยผ่านทางนักบุญยวงที่เชิงกางเขน (ยน.19:25-27)

2. พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ และยังมีชีวิตอยู่ในพระศาสนจักรเสนอวิงวอนเพื่อเรา โดยอาศัยพระจิตเจ้า เหตุการณ์ที่ฟาติมาเป็นเครื่องหมายยืนยันสิ่งนี้

3. สิ่งที่แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา ขอร้องคริสตชนคือ พลีกรรมใช้โทษบาป ภาวนาและถวายตนแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางเรียกร้องเราทุกคน 3 ประการ คือ

  • จงวางใจในพระเจ้าแม้สภาพสังคมปัจจุบันจะดึงเราให้ออกห่างจากพระองค์ จงวางใจในพระเจ้าดีกว่าเชื่อในมนุษย์
  • จงส่งเสริมความสำนึกว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกัน ต้องช่วยเหลือกันและกันมากกว่าที่จะดำเนินชีวิ ตแบบ “ตัวใครตัวมัน” แต่จงเป็นคนใจกว้างเพื่อผู้อื่นเสมอ
  • จงสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในชีวิตคริสตชน ด้วยการถวายตนเองแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีอา เมื่อเราได้รับศีลล้างบาป เราก็มีสิทธิ์เป็นสมาชิกในครอบครัวใหญ่ เป็นลูกของพระ มีหน้าที่ส่งเสริมความศักดิ์สิทธิ์ (หน้าที่สงฆ์) หน้าที่รับใช้ผู้อื่น (หน้าที่ปกครอง) และหน้าที่ประกาศข่าวดีและความรักข องพระเยซูเจ้า (หน้าที่ประกาศก) โดยอาศัยการถวายตัวแด่แม่พระ เราก็สามารถไปพบกับพระเยซูเจ้าได้
[hfe_template id='3140']