[hfe_template id='3451']
Saints
นักบุญ
นักบุญปันคราส
มรณสักขี | ระลึกถึงวันที่ 12 พฤษภาคม

การระลึกถึงนักบุญหนุ่มองค์นี้ ซึ่งได้รับมงกุฎของการเป็นมรณสักขี เพราะความเชื่อในสมัยจักรพรรดิดีโอเคลซีอานุส ปฏิทินพิธีกรรมฉบับใหม่ได้ทำการระลึกถึงท่านเป็นพิเศษ การเคารพให้เกียรติยกย่องท่านได้เพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อพระสันตะปาปาซิมมาคุส ได้สร้างโบสถ์หลังหนึ่งขึ้นถวายเป็นเกียรติแด่ ท่านนักบุญบนถนนเอาเรลีอา ซึ่งเราเชื่อว่าคงจะเป็นสถานที่ใช้ฝังศพของท่านนักบุญองค์นี้

นักบุญปันคราส ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ขององค์การเยาวชนบางองค์การเตือนให้เราระลึกอยู่เสมอว่าการเป็นพยานของคริสตชนนั้นได้มาจากการมีชีวิตชิดสนิทสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับพระคริสตเจ้าและกับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย

ปัญหาของการยืนหยัดมั่งคงอยู่ในความเชื่อของบรรดาเยาวชนเป็นปัญหาที่หนักอกที่สุดปัญหาหนึ่งของพระศาสนจักรในทุกวันนี้ สาเหตุใหญ่ของปัญหานี้อาจจะอยู่ที่ว่าบรรดาเยาวชนเหล่านี้ขาดการบำรุงส่งเสริมและค้ำจุนในทางความเชื่อจากกลุ่มคริสตชนที่เจริญชีวิตแบบคริสตชนอย่างแท้จริง อย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน และที่สุดโดยการเปิดหัวใจเข้าหากัน ก็เป็นได้

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอให้กลุ่มคริสชนได้เป็นแรงงสนับสนุนและค้ำจุนความเชื่อของบรรดาเยาวชน
2. ขอให้บรรดาเยาวชนได้เรียนรู้จักการเป็นพยานเพื่อพระคริสตเจ้า
3. ขอให้บรรดาเยาวชนได้เจริญชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์เป็นมิตรที่ดีและที่แท้จริงกับพระคริสตเจ้า
4. ขอให้ความเชื่อของบรรดาเยาวชนจงได้รับการหล่อเลี้ยงจากศีลมหาสนิทและจากความรักเมตตาที่แสดงออกโดยทางกิจการ

[hfe_template id='3140']