[hfe_template id='3451']
Saints
นักบุญ
นักบุญฟิลิป อัครธรรมทูต
นักบุญฟิลิป
อัครธรรมทูต | ระลึกถึงวันที่ 3 พฤษภาคม

นักบุญฟิลิป ลูกศิษย์ของ นักบุญยอห์น แบปติสต์ ได้เป็นคนหนึ่งในพวกอัครธรรมทูตรุ่นแรก ๆ ของพระเยซูเจ้า (ยน.1:43) ท่านเกิดที่เบธไซดา และเช่นเดียวกับอัครสาวกองค์อื่น ๆ คือ ท่านอยู่ในกลุ่มที่พูดภาษากรีก ทั้งนี้เราสามารถตั้งข้อสมมุติฐานจากชื่อภาษากรีกของท่านและจากการที่ท่านมีความสัมพันธ์กับคนต่างศาสนา ( ยน.12:20-30 )

ในพระวรสารของนักบุญยอห์นได้พูดถึงท่าน 3 ครั้งด้วยกัน ( ยน. 1: 45;6:5-7;14:8 ) คือ ตอนที่ท่านต้องการเห็นว่าคำทำนายต่าง ๆ ในพระธรรมเก่าได้สำเร็จเป็นไปในองค์พระคริสตเจ้า (ยน.1:45) และตอนทวีขนมปัง คือ ท่านได้ช่วยให้เราได้เข้าใจถึงอัศจรรย์ของการทวีขนมปัง (ยน. 6:1-15 = พระวรสารของวันศุกร์ในอาทิตย์ที่ 2 ในเทศกาลปาสกา ) โดยอาศัยแสงสว่างในการเดินทางออกจากประเทศอียิปต์ของพวกอิสราเอล ( กดว 11: 21-23 ) และที่สุดคือตอนที่ท่านได้แสดงความประสงค์ที่จะให้ “พระเยซูเจ้าแสดงพระบิดาให้ท่านดู” ซึ่งทำให้เราคิดถึงโมเสสที่วิงวอนพระยาห์เวห์ “ให้พระองค์แสดงพระเกียรติมงคลให้พวกเราได้เห็น” ( อพย .33:18 ) ทั้ง 3 ตอนนี้แสดงให้เราเห็นว่า เหตุการณ์ของพระเยซูเจ้านั้นสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในพระธรรมเก่าแต่ในวิธีการที่ต่างกัน

เราไม่แน่ใจว่าธรรมประเพณีที่เราได้รับสืบทอดต่อกันมาเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านทำการแพร่ธรรมและที่ท่านได้รับมงกุฎของการเป็นมรณสักขีว่าเป็นประเทศตุรกีนั้นเชื่อได้มากน้อยแค่ไหน เรื่องนี้ เรายังต้องทำการค้นคว้าหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันต่อไปอีก

บทภาวนาวิงวอนนักบุญฟิลิป

โอ้ นักบุญฟิลิป ผู้เปี่ยมด้วยพระสิริโรจนา ในเวลารับประทานอาหารค่ำท่านได้พูดกับพระเยซูเจ้าว่า : “พระอาจารย์ ขอให้เราได้เห็นพระบิดา แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับพวกเรา” โปรดช่วยเรา สวดภาวนาเหมือนคำวอนขอของท่าน และแสวงหาพระเจ้าในทุกสิ่ง โปรดอ้อนวอนพระเป็นเจ้าประทานพระหรรษทานแก่เราเราจะได้รู้จักพระบิดา ผู้ซึ่งได้ส่งพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ มายังโลกนี้ เพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร อาแมน.

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขออย่าให้คริสตชนเหน็ดเหนื่อยต่อการที่จะกระทำความดีในโลก
2. พร้อมกับนักบุญ ฟิลิป ให้เราวิงวอนขอบ่อยๆ ว่า “ข้าแต่พระคริสตเจ้าโปรดแสดงให้เราได้เห็นองค์พระบิดาเจ้าด้วยเถิด”
3. ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดสอนเราให้รู้จักประกอบกิจการแห่งความเชื่อ
4. ขอให้คนป่วยหนักได้รับศีล “ศีลเจิมคนไข้” ด้วยความเชื่อ

[hfe_template id='3140']