[hfe_template id='3451']
Saints
นักบุญ
ทูตสวรรค์ผู้อารักขา
ระลึกถึงวันที่ 2 ตุลาคม

พระวรสารได้พูดถึงเทวดาบ่อยครั้งพอสมควร เป็นต้นพระเยซูเจ้าเองได้ทรงยืนยัน เรื่องนี้เวลาที่พระองค์ทรงป้องกันพวกเด็ก ๆ โดยได้บอกว่า “เทวดาของพวกเด็ก ๆ เหล่านี้อยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดาเสมอ” (มธ 18:10)

แรกเริ่มเดิมทีพิธีเคารพให้เกียรติแก่เทวดารักษาตัวนั้นรวมอยู่กับวันฉลองอัครเทวดามีคาแอล แต่ว่าจากศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา ก็ปรากฏว่ามีศาสนจักรหลายท้องที่ที่ได้ฉลองอารักขเทวดานี้ได้เริ่มเข้ามาใช้ในปฏิทินโรมันเมื่อปี 1615

ประวัติศาสตร์แห่งความรอดได้มาสู่ทุกคนในสภาพชีวิตที่เป็นจริงของแต่ละคน พระคัมภีร์เองก็ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่า “เทวดาของเราจะเดินหน้าท่าน” ( อพย 23:20-23 ) และคำมั่นสัญญานี้ได้เป็นความจริงสำหรับประชากรผู้ได้รับเลือกสรร สำหรับพระศาสนจักร สำหรับพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งสำหรับทุก ๆ กลุ่ม หรือทุก ๆ สังคม และที่สุดสำหรับแต่ละคนด้วย โดยนัยนี้ที่มีนักบุญเป็นจำนวนมากได้มีความสนิทสนมเป็นพิเศษและความศรัทธาภักดีต่ออารักขเทวดาของตน

ในความสัมพันธ์กันทั่วพระศาสนจักรที่กำลังเดินหน้าไปสู่สวรรค์บ้านเกิดเมืองนอนที่แท้จริง เราให้ความเคารพต่อบรรดาเทวดา และให้เราสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ให้เราได้มีประสบการณ์ในคำเสนออ้อนวอนอันทรงฤทธิ์ของอารักขเทวดานี้ “จนกว่าพระคริสตเจ้าจะเสด็จมาในพระเกียรติมงคลของพระองค์และบรรดาเทวดาทั้งหลายด้วย” ( เทียบ มธ 25:31 ) และเมื่อได้ทำลายความตายให้พินาศไปแล้ว พระองค์จะได้ถวายทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่เชิงพระบาทของพระบิดาเจ้า ( เทียบ 1 คร 15:26-27 และ LG 49 )
เทวดาองค์หนึ่งได้นำข่าวมาแจ้งแด่พระนางมารีย์ “เมื่อพระบุตรจะทรงรับเอากาย” ในสวนเกทเซมานี เทวดาองค์หนึ่งได้มารับเอาการถวายของพระคริสตเจ้า “โอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้า.. แต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์” และก็เป็นเทวดาอีกองค์หนึ่งในอาภรณ์สีขาวที่ได้แจ้งข่าวการเสด็จกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า เทวดาองค์นี้ได้บอกให้พวกสตรีที่มายังพระคูหาอย่าได้ตกใจกลัวไปเลย โดยได้บอกว่า “อย่ากลัว พระองค์มิได้อยู่ที่นี่พระองค์ได้ทรงกลับคืนชีพแล้ว” เช่นเดียวกันทุกวันนี้ บรรดาเทวดาของพระเจ้าก็ได้ร่วมมือกับพระศาสนจักรอย่างน่าพิศวงเพื่อให้พระศาสนจักรได้บันดาลให้การระลึกถึง “การเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษย์ พระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า พระคริสตเจ้าของเราได้สำเร็จบริบูรณ์ไป โดยอาศัยความช่วยเหลือของท่าน ให้เราได้ออกแรงทำงานเพื่อว่าธรรมล้ำลึกปัสกา จะได้สามารถบรรลุถึงความสำเร็จขั้นบริบูรณ์ในตัวเรา คือจนกว่าเราจะได้มีส่วนในชีวิตนิรันดรพร้อมกับท่านในบ้านของพระบิดา

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ให้เราสมนาคุณพระเจ้าที่ได้ทรงฝากฝังเราไว้ในความดูแลเอาใจใส่ของเทวดาองค์หนึ่ง (อารักขเทวดาของเรา)
2. ให้เราระลึกอยู่เสมอว่า อารักขเทวดาของเรากำลังชมพระพักตร์ของพระเจ้าอยู่เสมอ
3. ให้เราเข้าไปของความช่วยเหลือจากอารักขเทวดาของเราเสมอ ๆ เป็นต้นเวลาที่เราถูกประจญ
4. ขอให้อารักขเทวดาได้ทรงคุ้มครองดูแลรักษาเด็กๆ ของเราให้พ้นภัยทั้งปวงด้วย

ข้อมูล : www.catholic.or.th
[hfe_template id='3140']