พระวารสารโดยนักบุญ

Matthew | มัทธิว

พระวารสารโดยนักบุญ

Mark | มาระโก

 • มก 1.1-8 การประกาศของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง
 • มก 1.1-13 ยอห์นและพระเยซูเจ้า
 • มก 1.7-11 พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
 • มก 1.12-15 พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดาร
 • มก 1.14-20 พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สี่คนแรก
 • มก 1.21-28 พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนถูกปีศาจสิง
 • มก 1.29-39 พระเยซูเจ้าทรงรักษามารดาของภรรยาซีโมน
 • มก 1.40-45 พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนเป็นโรคเรื้อน
 • มก 2.1-12 พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนอัมพาต
 • มก 2.18-22 การโต้เถียงเรื่องการจำศีลอดอาหาร
 • มก 3.20-25 พระญาติแท้จริงของพระเยซูเจ้า
 • มก 4.26-34 อุปมาเกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจ้า
 • มก 4.35-41 พระเยซูเจ้าทรงทำให้พายุสงบ
 • มก 5.21-43 หญิงตกเลือดและบุตรหญิงของไยรัส
 • มก 6.1-6 พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่เมืองนาซาเร็ธ
 • มก 6.7-13 พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกสิบสองคน
 • มก 6.30-34 ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด
 • มก 7.1-23 ขนบธรรมเนียมของชาวฟาริสี
 • มก 7.31-37 พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนใบ้หูหนวก
 • มก 8.27-35 เปโตรประกาศความเชื่อ
 • มก 9.2-10 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกาย
 • มก 9.2-10 พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์
 • มก 9.30-37 ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
 • มก 9.38-48 การใช้พระนามของพระเยซูเจ้า การชักนำผู้อื่นให้ทำบาป
 • มก 10.2-16 คำถามเรื่องการหย่าร้าง พระเยซูเจ้าและเด็กเล็ก ๆ
 • มก 10.17-30 เศรษฐีหนุ่ม อันตรายจากทรัพย์สมบัติ
 • มก 10.35-45 บุตรของเศเบดีขออภิสิทธิ์ ผู้นำต้องรับใช้ผู้อื่น
 • มก 10.46-52 คนตาบอดที่เมืองเยรีโค
 • มก 10.46-52 คนตาบอดที่เมืองเยรีโค
 • มก 10.46-52 คนตาบอดที่เมืองเยรีโค
 • มก 11.1-11 พระเมสสิยาห์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
 • มก 12.38-44 เศษเงินของหญิงม่าย
 • มก 13.24-32 การเสด็จมาของบุตรแห่งมนุษย์
 • มก 13.33-37 จงระวังตัวไว้ให้พร้อม
 • มก 14.12-16, 22-25 พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท
 • มก 16.15-20 พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

พระวารสารโดยนักบุญ

Luke | ลูกา

 • ลก 1.1-4,4.14-21 อารัมภบทและการเริ่มภารกิจ
 • ลก 1.26-38 ทูตสวรรค์แจ้งข่าวการประสูติของพระเยซูเจ้า
 • ลก 1.26-38 สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์
 • ลก 1.26-38 สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล
 • ลก 1.39-45 พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ
 • ลก 1.39-56 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ฯ
 • ลก 1.57-66,80 การเกิดและการเข้าสุหนัตของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง
 • ลก 2.1-14 การประสูติของพระเยซูเจ้า
 • ลก 2.16-21 คนเลี้ยงแกะเยี่ยมพระกุมาร
 • ลก 2.22-40 การถวายพระกุมารในพระวิหาร
 • ลก 2.41-52 พระเยซูเจ้าในหมู่ธรรมาจารย์
 • ลก 3.1-6 ยอห์น บัปติสตา
 • ลก 3.10-18 คำประกาศของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง
 • ลก 3.15-16,21-22 พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
 • ลก 4.1-13 ปีศาจผจญพระเยซูเจ้าในถิ่นทุรกันดาร
 • ลก 4.21-30 พระเยซูเจ้าที่เมืองนาซาเร็ธ
 • ลก 5.1-11 พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สี่คนแรก
 • ลก 6.17,20-26 ธรรมเทศนาบทแรกความสุขแท้จริงและคำสาปแช่ง
 • ลก 6.20-26 คนจนคือใคร
 • ลก 6.27-38 ความรักศัตรู ความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 • ลก 7.11-17 พระเยซูเจ้าทรงปลุกบุตรของหญิงม่ายที่เมืองนาอินให้กลับคืนชีพ
 • ลก 7.36-50 หญิงคนบาป
 • ลก 9.11-17 พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปัง
 • ลก 9.18-24 เปโตรประกาศความเชื่อ
 • ลก 9.28ข-36 พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์
 • ลก 9.51-62 หมู่บ้านชาวสะมาเรียไม่รับเสด็จพระเยซูเจ้า
 • ลก 10.1-12,17-20 พระเยซูเจ้าทรงส่งศิษย์เจ็ดสิบสองคน
 • ลก 10.25-37 บัญญัติเอก อุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดี
 • ลก 10.38-42 มารธาและมารีย์
 • ลก 11.1-13 คำอธิษฐานภาวนาที่ได้ผล
 • ลก 12.13-21 การสะสมทรัพย์สมบัติ
 • ลก 12.32-48 การให้ทาน การเตรียมพร้อมเมื่อนายกลับมา
 • ลก 12.49-53 พระเยซูเจ้าตรัสถึงการรับทรมาน
 • ลก 13.1-9 อุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเทศไร้ผล
 • ลก 13.22-30 ประตูแคบ คนต่างศาสนาได้รับเรียก
 • ลก 14.1,7-14 การเลือกที่นั่งในงานเลี้ยง การเลือกเชิญแขก
 • ลก 14.25-33 การสละทุกสิ่งซึ่งเป็นที่รัก การสละทรัพย์สมบัติ
 • ลก 15.1-3,11-32 เรื่องลูกล้างผลาญและลูกที่คิดว่าตนทำดีแล้ว
 • ลก 15.1-32 เรื่องอุปมาสามเรื่องแสดงพระเมตตากรุณาของพระเจ้า
 • ลก 16.1-13 ความฉลาดของผู้จัดการ การใช้เงินทองอย่างถูกต้อง
 • ลก 16.19-31 อุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัส
 • ลก 17.5-10 พลังของความเชื่อ การถ่อมตนรับใช้
 • ลก 17.11-19 คนโรคเรื้อนสิบคน
 • ลก 18.1-8 ผู้พิพากษาที่ไร้มโนธรรมและหญิงม่ายผู้รบเร้า
 • ลก 18.9-14 ชาวฟาริสีและคนเก็บภาษี
 • ลก 19.1-10 ศักเคียส
 • ลก 19.28-40 พระเมสสิยาห์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
 • ลก 20.27-38 การกลับคืนชีพของผู้ตาย
 • ลก 21.5-19 เครื่องหมายเตือน
 • ลก 21.25-28,34-36 การเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ของบุตรแห่งมนุษย์
 • ลก 23.35-43 พระคริสตเจ้าบนไม้กางเขนทรงถูกเยาะเย้ย
 • ลก 24.1-12 พระคูหาว่างเปล่า
 • ลก 24.13-35 การเดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอูส
 • ลก 24.35-48 พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่บรรดาอัครสาวก
 • ลก 24.46-53 การเสด็จสู่สวรรค์

พระวารสารโดยนักบุญ

John | ยอห์น

 • ยน 1.6-8,19-28 ยอห์นเป็นพยาน
 • ยน 1.29-34 ยอห์นเป็นพยาน
 • ยน 1.35-42 ศิษย์กลุ่มแรก
 • ยน 2.1-11 งานสมรสที่หมู่บ้านคานา
 • ยน 2.13-22 ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน
 • ยน 2.13-25 การชำระพระวิหาร
 • ยน 3.13-17 บุตรแห่งมนุษย์จะถูกยกขึ้น
 • ยน 3.14-21 พระเจ้าทรงรักโลก
 • ยน 3.16-18 พระเจ้าทรงรักโลก
 • ยน 4.5-42 พระเยซูเจ้ากับชาวสะมาเรีย
 • ยน 6.1-15 พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปัง
 • ยน 6.24-35 เราเป็นปังแห่งชีวิต
 • ยน 6.37-40 ทุกคนที่เห็นพระบุตรแล้วเชื่อในพระบุตร จะมีชีวิตนิรันดร
 • ยน 6.37-40 วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (พิธีบูชาขอบพระคุณที่หนึ่ง)
 • ยน 6.41-51 ปังที่เราจะให้นี้คือเนื้อของเรา
 • ยน 6.51-58 ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเรา ก็มีชีวิตนิรันดร
 • ยน 6.51-58 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
 • ยน 6.60-69 พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร
 • ยน 8.1-11 หญิงผิดประเวณี
 • ยน 9.1-41 พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด
 • ยน 10.1-10 เราเป็นประตู
 • ยน 10.11-18 เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี
 • ยน 10.27-30 แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา
 • ยน 11.1-45 การกลับคืนชีพของลาซารัส
 • ยน 12.20-33 พระเยซูเจ้าตรัสล่วงหน้าถึงการสิ้นพระชนม์
 • ยน 13.1-15 การล้างเท้า
 • ยน 13.31-33ก,34-35 ให้ท่านรักกันและกัน
 • ยน 13.33-35 ให้ท่านรักกันและกัน
 • ยน 14.1-12 เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต
 • ยน 14.15-16,23-26 สมโภชพระจิตเจ้า
 • ยน 14.15-21 ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา
 • ยน 14.23-29 ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา
 • ยน 15.1-8 เถาองุ่นแท้
 • ยน 15.9-17 มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน
 • ยน 15.11-17 ชีวิตของผู้รับเลือกสรร
 • ยน 16.12-15 พระตรีเอกภาพ
 • ยน 17 คำอธิษฐานของพระเยซูเจ้า
 • ยน 18.1-11 พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม
 • ยน 18.12-14,19-24 พระเยซูเจ้าทรงถูกไต่สวนต่อหน้าอันนาส
 • ยน 18.15-18,25-27 เปโตรปฏิเสธไม่รู้จักพระองค์
 • ยน 18.28-19.16 ปีลาตไต่สวนพระเยซูเจ้า
 • ยน 18.33ข-37 ท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือ
 • ยน 18-19 พระทรมานของพระเยซูเจ้า
 • ยน 19.17-22 พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน
 • ยน 19.23-24 ทหารแบ่งฉลองพระองค์
 • ยน 19.25-27 พระเยซูเจ้ากับพระมารดา
 • ยน 19.28-30 พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์
 • ยน 19.31-37 ทหารแทงด้านข้างพระวรกายของพระเยซูเจ้า
 • ยน 19.38-42 การฝังพระศพ
 • ยน 20.1-9 พระคูหาว่างเปล่า
 • ยน 20.11-18 พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่มารีย์ชาวมักดาลา
 • ยน 20.19-23 จงรับพระจิตเจ้าเถิด
 • ยน 20.19-23 วันสันติภาพสากล (วันขึ้นปีใหม่)
 • ยน 20.19-31 พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์กับบรรดาศิษย์
 • ยน 20.24-29 พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่โทมัส
 • ยน 20.30-31 บทสรุปครั้งแรก
 • ยน 21.1-19 พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบทีเบเรียส