ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยม

นักบุญยอแซฟ กรรมกร 🔶 ระลึกถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 🔶 เพื่อจะให้คนงานทั้งหลายได้มีนักบุญองค์อุปถัมภ์ของตน และเพื่อให้ความหมายแบบคริสตชนแก่ “วันกรรมกร” ด้วย