Home Events ปฏิทินคาทอลิก 3 มกราคม | ระลึกถึงนักบุญ เยนอเวฟาแห่งกรุงปารีส

Date

Jan 03 2022
Expired!

Time

All Day

3 มกราคม | ระลึกถึงนักบุญ เยนอเวฟาแห่งกรุงปารีส

นักบุญเยนอวีฟแห่งกรุงปารีส พรหมจารี องค์อุปถัมภ์ของผู้ประสบภัยพิบัติ

รูปปั้นของนักบุญเยนอเวฟาเป็นรูปปั้นที่ท่านนักบุญแต่งกายแบบสตรีเลี้ยงแกะ กำลังเลี้ยงแกะและอ่านพระคัมภีร์ นักบุญเยนอเวฟาได้มีโอกาสพบนักบุญ เยรมาโนแห่งออร์ซีเออที่กำลังเดินทางไปแคว้นบริทาเนีย โดยผ่านทางชนบทรอบ ๆ กรุงปารีส ท่านนักบุญเห็นถึงพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ของเธอได้ชวนเชิญ เธอให้ละทิ้งการเลี้ยงแกะและอุทิศตนเพื่อท้องนาที่กว้างใหญ่กว่าคือการทำงานแพร่ธรรม

เยนอเวฟาได้ถวายตัวแด่พระผู้เป็นเจ้าและทำกิจใช้โทษบาปอย่างหนัก ท่านรับประทานอาหารสัปดาห์ละ 2 ครั้ง รำพึง ภาวนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเหลือคนที่อยู่ในความต้องการ มีส่วนร่วมในการความยุ่งยากของประชาชน อย่างเช่น เมื่ออุนนีแห่งวาติลาได้นำพวกบาร์บาเรียนเข้ามาในยุโรป เยนอเวฟา ได้ให้กำลังใจประชาชนและชักชวนให้ทุกคนช่วยกันต่อสู้กับพวกบาบาเรียน เธอได้เสียชีวิตในการรบนั้น ความกล้าหาญของเยนอเวฟาทำให้คนอื่นๆปลอดภัย ตั้งแต่นั้นชาวปารีสจึงถือว่าเยนอเวฟาเป็นองค์อุปถัมภ์ของพวกเขา

ชาวปารีสได้สร้างอาสนวิหารเพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านนักบุญ แต่ในสมัยปฏิรูปฝรั่งเศส อาสนวิหารนั้นได้กลายเป็นสถานที่ฝังศพของผู้มีชื่อเสียงของชาวฝรั่งเศส และเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของนักบุญ เยนอเวฟาก็ได้สร้างวัดน้อยใกล้กับอาสนวิหารเดิม

ขอบคุณข้อมูล : http://www.catholic.or.th/