“เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย”

ยน 6:35

สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ปี B

( วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018 )
ข่าวดีวันอาทิตย์

ยน 6:24-35