[hfe_template id='3451']
PHOTO & VDO
ภาพกิจกรรมวัดเซนต์จอห์น

พิธีสมโภชพระวรกายพระโลหิตพระคริสตเจ้า วัดเซนต์จอห์น ปี 2019

พิธีสมโภชพระวรกายพระโลหิตพระคริสตเจ้า ปี 2019
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 ณ วัดเซนต์จอห์น

[hfe_template id='10923']
[hfe_template id='3140']