Saints
นักบุญ
นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู
พรหมจารีและนักปราชญ์ ค.ศ. 1873-1897
ระลึกถึงวันที่ 1 ตุลาคม

เทเรซา เกิดที่อลังซอง ประเทศฝรั่งเศส เธอตั้งใจจะเป็นนักบุญตั้งแต่เด็ก ครั้งหนึ่งเธอกล่าวว่า “ตั้งแต่ 3 ขวบ ฉันไม่เคยปฏิเสธสิ่งใดต่อพระเป็นเจ้าเลย และฉันไม่เคยให้สิ่งใดแก่พระองค์นอกจากความรัก”

เมื่อเทเรซาอายุได้ 8 ขวบ เธอเจ็บหนัก แต่เธอได้เห็นรูปแม่พระยิ้ม ฉายแสงแห่งความอ่อนหวานกับเธอแล้วความเจ็บไข้ก็สูญสิ้นไป เทเรซา สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นซิสเตอร์ในอารามคาแมล เมื่ออายุ 15 ปี และเมื่อเธอบวช ได้รับชื่อว่า “เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู”

เทเรซาพยายามอุทิศตนเพื่อ “กอบกู้วิญญาณเพื่อนมนุษย์ และเป็นต้นภาวนาเพื่อพระสงฆ์” อาศัยทางน้อย ๆ แห่งความไว้วางใจ และการเสียสละตนเองทำให้เทเรซาบรรลุถึงยอดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เธอได้ปฏิบัติภารกิจทางความรักและทรมาน เธอทำพลีกรรม และกิจการเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งกลายเป็นบุญกุศลขึ้นวีรกรรมด้วยความรักอันยิ่งใหญ่

เมื่อจวนจะตายเธอสัญญาว่า “ฉันจะโปรยปรายฝนดอกกุหลาบลงมาจากสวรรค์” เธอกอดไม้กางเขนไว้กับทรวงอก พลางภาวนาว่า “พระเจ้าข้า ลูกรักพระองค์อย่างสิ้นสุด” และจากโลกนี้ไปด้วยความสงบเมื่ออายุ 24 ปี

พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 11 ทรงประกาศแต่งตั้งเป็นองค์อุปถัมภ์ของมิสซัง ค.ศ. 1927 และพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงประกาศแต่งตั้งเป็นนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร ค.ศ. 1997

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ให้เราทำตัวเราให้เล็กๆ และต่ำต้อย เพื่อจะได้เป็นใหญ่ในพระอาณาจักรของพระเจ้า
2. ขอให้พลังแห่งการแพร่ธรรม คือ ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว และไม่เห็นแก่ได้อยู่ในสายตา
3. ขอให้เราเป็นผู้แพร่ธรรมโดยอาศัยการภาวนา การเสียสละ และด้วย กิจการด้วยเถิด
4. ขอพระคริสตเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือ พิทักษ์รักษา และบันดาลให้เกิดผลซึ่งในงานของผู้แพร่ธรรม
ทั้งหลาย

ข้อมูล : www.catholic.or.th และ kamsonbkk.com

No posts found!

วัดเซนต์จอห์น 1110/9 ลาดพร้าว ซอย 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Copyright © 2019 Saint John Church. All Rights Reserved.