Saint John Church

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

“สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุด” 🔸 ลก 10:42 🔸 | สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา ปี C (วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018

“พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังขึ้น ทรงขอบพระคุณพระเจ้า แล้วทรงแจกจ่าย ให้แก่ผู้ที่นั่งอยู่ตามที่เขาต้องการ” 🔸 ยน 6:11 🔸 | สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ปี B (วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2018

“พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังขึ้น ทรงขอบพระคุณพระเจ้า แล้วทรงแจกจ่าย ให้แก่ผู้ที่นั่งอยู่ตามที่เขาต้องการ” ยน 6:11 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ปี B ( วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018 ) ดาวน์โหลด สารวัด PDF ข่าวดีวันอาทิตย์ ยน 6:1-15        1หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลี หรือ ทีเบเรียส 2ประชาชนจำนวนมากตามพระองค์ไป เพราะเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่ทรงกระทำแก่ผู้เจ็บป่วย 3พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขา ประทับที่นั่นพร้อมกับบรรดาศิษย์ 4ขณะนั้นใกล้จะถึงวันฉลองปัสกาของชาวยิว 5พระเยซูเจ้าทรงเงยพระพักตร์ ทอดพระเนตรเห็นประชาชนจำนวนมากที่มาเฝ้า จึงตรัสแก่ ฟิลิปว่า “พวกเราจะซื้อขนมปังที่ไหนให้คนเหล่านี้กิน” 6พระองค์ตรัสดังนี้เพื่อทดลองใจเขา แต่พระองค์ทรงทราบแล้วว่าจะทรงทำประการใด 7ฟิลิปทูลตอบว่า “ขนมปังสองร้อยเหรียญแจกให้คนละนิดก็ไม่พอ” 8ศิษย์อีกคนหนึ่งคือ อันดรูว์ น้องของซีโมน เปโตร ทูลว่า 9“เด็กคนหนึ่งที่นี่มีขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนกับปลาสองตัว...