Saint John Church

ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (ระลึกถึงวันที่ 2 ตุลาคม)

ทูตสวรรค์ผู้อารักขา 🔶 ระลึกถึงวันที่ 2 ตุลาคม 🔶 พระวรสารได้พูดถึงเทวดาบ่อยครั้งพอสมควร เป็นต้นพระเยซูเจ้าเองได้ทรงยืนยัน เรื่องนี้เวลาที่พระองค์ทรงป้องกันพวกเด็ก ๆ โดยได้บอกว่า “เทวดาของพวกเด็ก ๆ เหล่านี้อยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดาเสมอ” (มธ 18:10)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018

Saint John Church News สารวัดเซนต์จอห์น สารวัดเซนต์จอห์น สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ปี B ( วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 ) ดาวน์โหลด สารวัด PDF “ความเชื่อของท่านได้ช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว” มก 10:52 ข่าวดีวันอาทิตย์ มก 10:46-52 46พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองเยรีโคพร้อมกับบรรดาศิษย์ ขณะที่พระองค์เสด็จออกจากเมืองเยรีโคพร้อมกับบรรดาศิษย์และประชาชนจำนวนมาก บารทิเมอัสบุตรของทิเมอัส คนขอทานตาบอดนั่งอยู่ริมทาง 47เมื่อได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธกำลังเสด็จผ่านมา เขาเริ่มส่งเสียงร้องตะโกนว่า “ข้าแต่พระเยซู โอรสของกษัตริย์ดาวิด เจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด” 48หลายคนดุเขาให้เงียบ แต่เขากลับตะโกนดังยิ่งกว่าเดิมว่า “พระโอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด” 49พระเยซูเจ้าทรงหยุด ตรัสว่า “ไปเรียกเขามาซิ” เขาก็เรียกคนตาบอดพลางกล่าวว่า “ทำใจดี ๆ ไว้ ลุกขึ้น พระองค์กำลังเรียกเจ้าแล้ว” 50คนตาบอดสลัดเสื้อคลุมทิ้ง...