นักบุญฟิลิป (ระลึกถึงวันที่ 3 พฤษภาคม)

นักบุญฟิลิป อัครธรรมทูต

นักบุญฟิลิป อัครธรรมทูต 🔶 ระลึกถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 🔶 นักบุญฟิลิป ลูกศิษย์ของนักบุญยอห์น แบปติสต์ ได้เป็นคนหนึ่งในพวกอัครธรรมทูตรุ่นแรก ๆ ของพระเยซูเจ้า (ยน.1:43) ท่านเกิดที่เบธไซดา และเช่นเดียวกับอัครสาวกองค์อื่น ๆ คือท่านอยู่ในกลุ่มที่พูดภาษากรีก ทั้งนี้เราสามารถตั้งข้อสมมุติฐานจากชื่อภาษากรีกของท่านและจากการที่ท่านมีความสัมพันธ์กับคนต่างศาสนา ( ยน.12:20-30 )