นักบุญยากอบ (ระลึกถึงวันที่ 3 พฤษภาคม)

นักบุญยากอบ อัครธรรมทูต 🔶 ระลึกถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 🔶 นักบุญเจมส์ หรือ นักบุญยาโกเบ หรือ นักบุญยากอบ ซึ่งเรามักจะเรียกกันว่า “องค์เล็ก” เป็นคนหนึ่งแต่ในบรรดาอัครธรรมทูต 12 องค์ของพระคริสตเจ้า เป็นบุตรของอัลเฟอัส ( มธ.10:3; มก. 3:18 ; ลก. 6:15 ) และตามธรรมประเพณีที่เราได้รับสืบทอดต่อกันมานั้นเป็นองค์เดียวกันกับที่เรามักจะเรียกว่า “ญาติของพระเยซูเจ้า” ( มก. 6:3; มธ.13:55 ) และดูเหมือนท่านเองที่เป็นเจ้าของ “จดหมายของนักบุญยากอบ” โดยใช้ชื่อผู้เขียนว่า “ผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระคริสตเยซู”