Saint John Church

มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน

พระคริสตเจ้าตรัสว่า “มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านมอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผล และผลของท่านจะคงอยู่” ยน 15:16

ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (ระลึกถึงวันที่ 2 ตุลาคม)

ทูตสวรรค์ผู้อารักขา 🔶 ระลึกถึงวันที่ 2 ตุลาคม 🔶 พระวรสารได้พูดถึงเทวดาบ่อยครั้งพอสมควร เป็นต้นพระเยซูเจ้าเองได้ทรงยืนยัน เรื่องนี้เวลาที่พระองค์ทรงป้องกันพวกเด็ก ๆ โดยได้บอกว่า “เทวดาของพวกเด็ก ๆ เหล่านี้อยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดาเสมอ” (มธ 18:10)

นักบุญ เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู (ระลึกถึงวันที่ 1 ตุลาคม)

นักบุญ เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู 🔶 ระลึกถึงวันที่ 1 ตุลาคม 🔶 เมื่อจวนจะตายเธอสัญญาว่า “ฉันจะโปรยปรายฝนดอกกุหลาบลงมาจากสวรรค์” เธอกอดไม้กางเขนไว้กับทรวงอก พลางภาวนาว่า “พระเจ้าข้า ลูกรักพระองค์อย่างสิ้นสุด” และจากโลกนี้ไปด้วยความสงบเมื่ออายุ 24 ปี

7 มีนาคม 2019 วันระลึกถึง นักบุญแปร์เปตูอา และ นักบุญเฟลีซีตัส มรณสักขี

http://credit-n.ru/ipoteka.html

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2018

“พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังขึ้น ทรงขอบพระคุณพระเจ้า แล้วทรงแจกจ่าย ให้แก่ผู้ที่นั่งอยู่ตามที่เขาต้องการ” ยน 6:11 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ปี B ( วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018 ) ดาวน์โหลด สารวัด PDF ข่าวดีวันอาทิตย์ ยน 6:1-15        1หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลี หรือ ทีเบเรียส 2ประชาชนจำนวนมากตามพระองค์ไป เพราะเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่ทรงกระทำแก่ผู้เจ็บป่วย 3พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขา ประทับที่นั่นพร้อมกับบรรดาศิษย์ 4ขณะนั้นใกล้จะถึงวันฉลองปัสกาของชาวยิว 5พระเยซูเจ้าทรงเงยพระพักตร์ ทอดพระเนตรเห็นประชาชนจำนวนมากที่มาเฝ้า จึงตรัสแก่ ฟิลิปว่า “พวกเราจะซื้อขนมปังที่ไหนให้คนเหล่านี้กิน” 6พระองค์ตรัสดังนี้เพื่อทดลองใจเขา แต่พระองค์ทรงทราบแล้วว่าจะทรงทำประการใด 7ฟิลิปทูลตอบว่า “ขนมปังสองร้อยเหรียญแจกให้คนละนิดก็ไม่พอ” 8ศิษย์อีกคนหนึ่งคือ อันดรูว์ น้องของซีโมน เปโตร ทูลว่า 9“เด็กคนหนึ่งที่นี่มีขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนกับปลาสองตัว...