นักบุญยอห์น ที่ 1 (ระลึกถึงวันที่ 18 พฤษภาคม)

นักบุญยอห์น ที่ 1 พระสันตะปาปา และ มรณสักขี 🔶 ระลึกถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 🔶 พระสันตะปาปาองค์แรกในจำนวน 23 องค์ ที่ได้ทรงใช้ชื่อ “ยอห์น” นั้น เป็นองค์ที่ให้รูปแบบที่เด่นมากองค์หนึ่ง พระองค์มีเชื้อสายเป็นชาวทอสกานา เป็นพระสังฆราชตัวอย่างของกรุงโรมซึ่งพระองค์ได้ทรงรับเลือกใน ปี 523