Saint John Church

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019

“ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา” 🔸 ยน 14:23 🔸 | สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ปี C (วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019

“เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” 🔸 ยน 13:31 🔸 | สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา ปี C (วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019)