สารวัด วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019

“ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว” 🔸 ลก 4:21 🔸 | สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ปี C (วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019

“เขาเข้าไปในบ้าน พบพระกุมารกับพระนางมารีย์พระมารดาจึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์”
🔸 มธ 2:11 🔸 | สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ (วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019)