Saint John Church

7 มีนาคม 2019 วันระลึกถึง นักบุญแปร์เปตูอา และ นักบุญเฟลีซีตัส มรณสักขี

http://credit-n.ru/ipoteka.html

นักบุญคริสโตเฟอร์ มากัลเลนส์ พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี (ระลึกถึงวันที่ 21 พฤษภาคม)

นักบุญคริสโตเฟอร์ มากัลเลนส์ และเพื่อนมรณสักขี 🔶 ระลึกถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 🔶 คริสโตเฟอร์ มากัลเลนส์ เกิดในครอบครัวชาวนาชาวไร่ เมื่ออายุ 30 ปีได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์แห่งอัครสังฆมณฑลกวาดาลายาลา ประเทศเม็กซิโก ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความเชื่อแรงกล้า อุทิศตนเพื่อพัฒนาพี่น้องคริสตชนที่ท่านดูแล

นักบุญปันคราส มรณสักขี (ระลึกถึงวันที่ 12 พฤษภาคม)

นักบุญปันคราส มรณสักขี 🔶 ระลึกถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 🔶 องค์อุปถัมภ์ขององค์การเยาวชน นักบุญองค์นี้ ซึ่งได้รับมงกุฎของการเป็นมรณสักขี เพราะความเชื่อในสมัยจักรพรรดิ ดีโอเคลซีอานุส ปฏิทินพิธีกรรมฉบับใหม่ได้ทำการระลึกถึงท่านเป็นพิเศษ