ฉลองพระนางมารีย์ เสด็จเยี่ยม (ระลึกถึงวันที่ 31 พฤษภาคม)

ฉลองพระนางมารีย์ เสด็จเยี่ยม 🔶 ระลึกถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 🔶 เราปิดเดือนแม่พระด้วยวันฉลอง “แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธ” ซึ่งเป็นข้อรำพึงที่ 2 ของรหัสธรรมแห่งความชื่นชมยินดีเวลาที่เราสวดสายประคำ