Saint John Church

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

“ท่านคือศิลาและบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้” 🔸 มธ 16:18 🔸 | สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก ปี C (วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

“ทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบิขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน” 🔸 ลก 9:16 🔸 | สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ปี C (วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

“ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นก็เป็นของเราด้วย พระจิตเจ้าจะทรงแจ้งให้ท่านรู้คำสอนที่ทรงรับจากเรา” 🔸 ยน 16:15 🔸 | สมโภชพระตรีเอกภาพ ปี C (วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019

“พระผู้ช่วยเหลือคือพระจิตเจ้า จะทรงสอนท่านทุกสิ่ง” 🔸 ยน 14:26 🔸 | สมโภชพระจิตเจ้า ปี C (วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019)

สารวัด วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

“พระองค์ทรงแยกไปจากเขา และทรงถูกนำขึ้นสู่สวรรค์” 🔸 ลก 24:51 🔸 | สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ปี C (วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019)