ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (ระลึกถึงวันที่ 2 ตุลาคม)

ทูตสวรรค์ผู้อารักขา 🔶 ระลึกถึงวันที่ 2 ตุลาคม 🔶 พระวรสารได้พูดถึงเทวดาบ่อยครั้งพอสมควร เป็นต้นพระเยซูเจ้าเองได้ทรงยืนยัน เรื่องนี้เวลาที่พระองค์ทรงป้องกันพวกเด็ก ๆ โดยได้บอกว่า “เทวดาของพวกเด็ก ๆ เหล่านี้อยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดาเสมอ” (มธ 18:10)